1. Forsíða
 2. Skólastig
 3. Lýðskólar
 4. Leiðbeiningar um gerð umsókna

Leiðbeiningar um gerð umsókna

Eftirfarandi leiðbeiningar lýsa þeim upplýsingum sem lýðskólar þurfa að veita til að geta hlotið viðurkenningu Menntamálastofnunar skv. ákvæðum laga nr. 65/2019 og reglugerðar nr. 430/2020. Umsækjendur geta haft leiðbeiningarnar til hliðsjónar við gerð umsóknar. Viðurkenning er veitt á grundvelli umsóknar sem Menntamálastofnun berst frá eiganda eða stjórn lýðskóla. Við afgreiðslu umsókna er gengið úr skugga um að starfsemi viðkomandi lýðskóla uppfylli einstaka þætti krafnanna.

Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn eða upplýsingar:

 • Nafn og kennitala umsækjanda sem skal vera að forminu til sjálfseignarstofnun, hlutafélag eða starfa samkvæmt öðru viðurkenndu rekstrarformi. Viðurkenning er gefin út á nafn og kennitölu umsækjanda.
 • Staðfesting á rekstrarformi, upplýsingar um eigendur og staðfesting á að skólinn sé ekki rekinn með fjárhagslegan ágóða að markmiði.
 • Staðfesting á því hvernig fjárhagslegri ábyrgð er háttað og hvernig fjárhagslegt rekstraröryggi starfseminnar er tryggt.
 • Vottorð frá yfirvöldum heilbrigðis- og brunamála, lýsing á aðgengi fatlaðra og lýsing á aðstöðu, s.s. heimavist, öðru húsnæði skólans og búnaði.
 • Upplýsingar um stjórn, starfshætti og skipurit.
 • Gögn um hvernig skólastjóri uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til menntunar og reynslu.
 • Þarfagreining á mikilvægi og mögulegri eftirspurn eftir námi skólans og lýsing á því hvernig ákvæðum um inntak náms er fullnægt.
 • Skólanámskrá sem tekur til allra þátta skólastarfsins. Í henni skal m.a. gerð grein fyrir starfsemi skólans, helstu áherslum, stefnumörkun, stjórnskipan, námsframboði og skipulagi náms og kennslu. Þá skal þar tekið fram hvernig stuðningi, ráðgjöf og þjónustu við nemendur er háttað, þ.m.t. nemendur með sértæka námsörðugleika, og hver réttindi og skyldur nemenda eru. Skólareglur skulu einnig birtar í skólanámskrá. Í skólanámskrá á einnig að geta um samstarf innan sem utan skóla, sjálfsmatskerfi skólans og gæðaeftirlit ásamt öðru því sem skóli kýs að setja fram.
 • Lýsing á innra matskerfi og framkvæmd sjálfsmats.
 • Lýsing á skjalastjórnun og nemendabókhaldi ásamt því hvernig umsækjandi mun tryggja nemendum aðgang að upplýsingum um námsferil eftir að námi lýkur.
 • Stefna skólans gegn ofbeldi ásamt viðbragðsáætlun.
 • Lýsing á ferli þar sem nemendur geta komið sjónarmiðum sínum og ábendingum á framfæri.

Þá er Menntamálastofnun heimilt að óska eftir frekari gögnum telji stofnunin þau nauðsynleg til að sinna hlutverki sínu.

Umsóknum og fylgigögnum skal skilað rafrænt á [email protected]