Vísun máls

Hægt er að vísa eineltismálum til fagráðsins ef ekki tekst að finna fullnægjandi lausn á eineltismálum innan skóla eða sveitarfélags eða vegna meints aðgerðaleysis sömu aðila. Skal þá fagráðið veita ráðgefandi álit á grundvelli þeirra gagna og upplýsinga sem því berast. 

Vísun máls til fagráðs eineltismála fer þannig fram að þú sendir tölvupóst með upplýsingum sem tilgreindar eru hér að neðan á netfangið [email protected]. Ef þú treystir þér ekki til að senda inn skriflega greinargerð hafðu þá samband við starfsmann fagráðs sem mun bjóða þér aðstoð við að skrá niður málavexti, annaðhvort með símtali eða viðtali. Ef fagráðið telur að málið sé hæft til vinnslu er það tekið til formlegrar afgreiðslu. Ef fagráðið telur að málið heyri ekki undir það skv. verklagsreglum er málshefjanda leiðbeint um viðeigandi næstu skref í málinu allt eftir eðli máls. Fagráðið aflar frekari upplýsinga frá málsaðilum, bæði skriflega og með viðtölum og er það háð eðli máls hverju sinni hvaða upplýsingum er kallað eftir og hverjir eru kallaðir í viðtal. Ráðgefandi álit er síðan gefið út og er það álitsgerð um málið og afstaða fagráðs til þess. Álitið er ráðgefandi og reynslan hefur sýnt að að tillögur og ábendingar fagráðs hafa í flestum tilvikum verið teknar til greina. 

Leiðbeiningar um tilhögun á vísun máls fara hér á eftir:

Þeir sem geta leitað til fagráðs eru:

Grunnskólinn: Samkvæmt 7. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 geta aðilar skólasamfélagsins (foreldrar og forsjáraðila nemanda, nemandi, starfsfólk skóla, stjórnendur skóla), auk annarra aðila sem starfa með börnum í skóla-, frístunda- eða tómstundastarfi sem hefur stoð í grunnskólalögum, óskað eftir aðkomu fagráðs ef ekki tekst að finna fullnægjandi lausn, innan skóla eða sveitarfélags, þrátt fyrir aðkomu starfsfólks skóla og skólaþjónustu sveitarfélaga. Sömu aðilar geta jafnframt vísað máli til fagráðs vegna meints aðgerðaleysis skóla eða sveitarfélags. Átt er við alla starfsemi á vegum grunnskóla, m.a. starfsemi frístundaheimila fyrir nemendur í yngri árgöngum grunnskóla óháð rekstrarformi, félags- og tómstundastarf sem fram fer sem hluti af starfsemi grunnskóla, starfsemi skólabúða þar sem nemendur dvelja um stundarsakir og vettvangsferðir og skólaferðalög á vegum skólans eða foreldra.

Framhaldsskólinn: Samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 326/2016 geta foreldrar/forsjáraðilar, nemendur eða skólar óskað eftir aðkomu fagráðs ef ekki tekst að finna viðunandi lausn innan skóla þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

Upplýst samþykki þitt á upplýsingaöflun fagráðs til vinnslu máls

Til að fagráðið geti aflað nauðsynlegra upplýsinga til vinnslu málsins þarf að afla viðeigandi gagna/upplýsinga frá t.d. skóla og sveitarfélagi.  Samhliða vísun máls til fagráðs eineltismála þarft þú að gefa samþykki þitt á því að ef fagráðið metur málið hæft í vinnsluferil þá sé fagráðinu heimilt að hefja upplýsingaöflun frá viðeigandi aðilum, allt eftir eðli máls. Þeir aðilar sem upplýsinga er aflað frá eru t.d. skóli og/eða sveitarfélag, eða aðrir aðilar sem fagráð metur að geti gefið upplýsingar um skólagöngu og meðferð málsins. Í sumum tilvikum boðar fagráðið aðila máls til viðtals.  

Vakin er athygli þín á því að ef gögn máls tilgreina önnur börn en þitt barn ber fagráðinu skylda til að afhenda upplýsingar til viðkomandi forsjáraðila óski þeir eftir því, sbr. reglugerð um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín nr. 897/2009 og upplýsingalög nr. 140/2012

Í stað þess að nafngreina viðkomandi nemanda má setja „nemandi X“, Nemandi Y“ o.s.frv. í staðinn.

Farið er með öll gögn í samræmi við persónuverndarstefnu Menntamálastofnunar. Vakin er sérstök athygli á því að skv. 3. mgr. 30. gr. a laga um grunnskóla nr. 91/2008, og samhljóðandi ákvæði 3. mgr. 33. gr. c laga um framhaldsskóla nr. 92/2008 ber fagráði að upplýsa málsaðila skriflega um fyrirhugaða upplýsingaöflun samkvæmt framangreindu sem fagráði eineltismála er heimilt til þess að vinna að lausn málsins og í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónupplýsinga, nr. 90/2018 og 14. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679. Fagráð eineltismála leitast við í vinnslu mála sem til þess er vísað að afla ekki frekari gagna en þeirra sem teljast nauðsynleg vegna starfsemi og hlutverks fagráðsins.

Staðfesting 

Vinsamlegast láttu eftirfarandi setningu fylgja með í vísun máls: Með því að vísa máli til fagráðs staðfestist að ég hef kynnt mér ofangreint og skil hvað í því felst og veiti samþykki mitt fyrir öflun fagráðs á upplýsingum um mál það sem ég vísa til fagráðs.

Eftirfarandi upplýsingar þurfa að koma fram í vísun máls:

Nafn sendanda, kennitala og símanúmer.
Tengsl sendanda við barnið
Nafn barns, aldur og í hvaða bekk.
Nöfn foreldra.
Nöfn forsjáraðila.
Nafn skóla.
Skólastjórnandi.

Hvenær hófst vandinn?
Hvernig lýsir vandinn sér?
Hvernig er málið statt í dag?
Hverjar hafa verið aðgerðir skólans? (t.d. umsjónarkennara, stjórnenda, eineltisteymis, náms- og starfsráðgjafa og fl.).
Hafa aðrir aðilar komið að málinu? (t.d. sérfræðiþjónusta, skólaskrifstofa sveitarfélagsins og fl.).

Hvaða væntingar eru til fagráðs varðandi umfjöllun um málið?

Aðrar upplýsingar sem þú vilt koma á framfæri?

Öll mál sem send eru til fagráðsins verða skoðuð og metin og síðan tekin fyrir í fagráðinu að uppfylltum skilyrðum um málsmeðferð eða frekari gagna aflað. Fagráðið mun síðan afgreiða öll erindi eins fljótt og auðið er í samræmi við eðli máls.

Starfsmaður fagráðs eineltismála í grunn- og framhaldsskólum: Erla Ósk Guðjónsdóttir, s. 514-7500, [email protected].