1. Forsíða
  2. 4. Almennar reglur um fyrirlögn

4. Almennar reglur um fyrirlögn

Efnisyfirlit

4.1 Hverjir þreyta prófin?

Allir nemendur í prófárgangi skulu þreyta prófin. Prófárgangar eru þeir árgangar sem samkvæmt reglugerð skulu þreyta próf, nú 4., 7. og 9 .bekkur. Almennt er það fæðingarár sem skilgreinir árganginn.

Til útskýringar eiga nemendur sem eru á undan eða eftir sínum jafnöldrum að þreyta prófin með þeim árgangi sem þeir fylgja. Þeir nemendur sem tilheyra sama fæðingarárgangi og prófárgangur almennt, en fylgja ekki í bekk, eiga ekki að þreyta prófin. Til dæmis ef nemandi er í bekk á undan sínum fæðingarárgangi, þá tekur hann prófið með sínum bekkjarfélögum og ári fyrr en jafnaldrar hans.

Þeir nemendur sem ekki eru skráðir í Skólagátt í viðkomandi prófárgangi sem fer í próf, þ.e. 4. bekk, 7. bekk eða 9. bekk, eru ekki skráðir til próftöku. Til dæmis þarf nemandi sem ætlar að ljúka unglingastigi á tveim árum að vera skráður í 9. bekk í Skólagátt þegar samræmd könnunarpróf nálgast.

4.2 Undirbúningur á prófstað

Skólastjóri skipuleggur og ber ábyrgð á framkvæmd samræmdra könnunarprófa í sínum skóla. Hann, eða aðili sem hann skipar, sér til þess að nemendur séu vel undirbúnir og upplýstir, að stofur séu undirbúnar, röðun nemenda í stofur sé fyrirfram ákveðin, að aðstæður til próftöku séu fullnægjandi, að búið sé að fara yfir gátlista fyrir próf og annað sem tryggir farsæla próftöku.

4.3 Prófstofur

Áður en prófdagur rennur upp þarf að undibúa tölvur sem notaðar eru.

Mjög mikilvægt er að allur tölvubúnaður hafi verið yfirfarinn, prófaður og gerðar fullnægjandi ráðstafanir að minnsta kosti viku fyrir fyrirlögn prófanna. Menntamálastofnun í samráði við skólastjóra hefur útbúið gátlista til að hjálpa skólum að undirbúa sig sem best.

Margir skólar hafa til dæmis þurft að setja upp öflugri nettengingu, tryggja að aðrir nemendur skólans séu ekki að nota nettengingu skólans á próftíma, farið í gegnum kynningarpróf á hverri tölvu til að tryggja virkni og fleira í þeim dúr.

Í tölvustofum getur verið vandasamt að hafa nægilega langt á milli nemenda. Til að bregðast við því er röðun svarmöguleika í prófunum ekki sú sama hjá öllum heldur raðast þeir af handahófi. Einnig raðast spurningar í stærðfræði af handahófi innan prófhluta. Það flýtir fyrir því að nemendur komist í sæti að ákveða uppröðun nemenda fyrirfram svo þeir geti gengið að ákveðnu sæti/borði þegar þeir koma inn í stofu. Jafnframt auðveldar það dreifingu aðgangsorða ef nemendur raðast t.d. út frá stafrófsröð.

4.4 Veikindi nemenda í prófi

Ef nemandi hættir próftöku án þess að ljúka prófi þá skal senda viðeigandi skýringar til Menntamálastofnunar. Unnt að senda póst á [email protected]. Þetta er gert til að nemandi fái ekki einkunn fyrir prófið. 

4.5 Mæting nemenda í próf

Skólastjóri ákveður hvenær nemendur eiga að mæta í skólann á prófdegi. Almenna reglan er sú að nemendur séu komnir í sæti og tilbúnir að hefja vinnu á þeim tíma sem próf á að hefjast. Það er háð aðstæðum í hverjum skóla og fjölda nemenda hvenær þeir þurfa að vera mættir á prófstað til að próf megi hefjast á tilsettum tíma. Mikilvægt er samt að huga að því að nemendur geta hafið próftöku með jöfnu millibili og þannig lokið prófi á ólíkum tíma (próftími sést í vinnustiku í prófglugga viðkomandi).

4.6 Tvær lotur á prófdegi

Hægt er að skipta árgangi í tvennt og hafa tvær próflotur sama dag. Á þetta einkum við um stærri skóla þar sem fjöldi nemenda er meiri en tækjabúnaður leyfir. Tilkynna þarf slíkt til Menntamálastofnunar.

Prófkóðar sem útbúnir verða fyrir nemendur gilda í hvaða próflotu sem er þannig að stjórnendur hafi svigrúm til að raða nemendum á próflotur, prófstofur og skipuleggja framkvæmd prófsins. 

4.7 Svindl

Verði vart við svindl í prófi skal samstundis tilkynna það til Menntamálastofnunar. Tilkynna skal slíkt með skriflegum hætti á netfangið [email protected]. Í tilkynningu skal koma fram nafn tilkynnanda, skóli, lýsing á atviki, nafn og kennitala nemanda sem um ræðir og hvernig skóli brást við atvikinu. Rétt er að nemandi ljúki prófi en sönnunargögnum skal haldið til haga. Menntamálastofnun áskilur sér rétt til að ógilda niðurstöður prófa þeirra nemenda sem sannanlega hafa notað óleyfileg hjálpargögn, fengið óleyfilega aðstoð eða verið uppvísir af alvarlegu svindli með öðrum hætti. Menntamálastofnun hefur samráð við skólastjóra í þessum tilvikum.  

4.8 Óvæntar uppákomur

Ef spurningar vakna á prófdegi um hvort víkja þurfi frá reglum um fyrirlögn prófanna skal ávallt hafa samband við Menntamálastofnun og fá samþykki fyrir því. Sama á við ef upp koma óvænt tilvik við fyrirlögn prófanna sem bregðast þarf við. Í öllum tilvikum á að tilkynna Menntamálastofnun strax um þessi tilvik. Unnt er að senda póst á [email protected]. Gott er að tilgreina skýrt í erindinu málavexti, nafn þess sem hefur samband og símanúmer viðkomandi.  

4.9 Fámennar stofur

Ef æskilegt er að nemandi þreyti próf í fámennri stofu, hvort sem er vegna þess að hann truflist auðveldlega eða ef hætt er við að hann trufli aðra, er skólastjóra heimilt að haga skipulagi þannig að slíkt reynist unnt. Hvorki þarf að sækja um leyfi fyrir því né tilkynna til Menntamálastofnunar. 

4.10 Truflun á prófstað

Mikilvægt er að ákveðin ró og góður vinnufriður séu til staðar á prófstað og við próftöku. Á sama tíma verður að sýna aðstæðum og þörfum nemenda skilning og bregðast við í samræmi við velferð barna. 

Farsímar eru bannaðir meðan á prófi stendur. Hafi nemendur farsíma með sér er nauðsynlegt að slökkt sé á þeim og þeim komið í vörslu þess sem situr yfir.

Nemendum er óheimilt að hlusta á tónlist í samræmdum könnunarprófum. 

4.11 Nemendur fá að þreyta próf í öðrum skóla

Ef nemandi þarf af einhverjum orsökum að taka próf í öðrum skóla en sínum heimaskóla, þarf skólastjóri nemandans að hafa samband við gestaskólann til að tryggja að réttur prófkóði fylgi nemandanum. Stjórnendur heimaskóla og gestaskóla hafa samráð um að nemandi fái að þreyta próf í gestaskóla. Oft á tíðum á fjölskylda nemandans einnig hlut að máli þar sem gestaskóli er valinn vegna þess að fjölskyldan dvelur í skólahverfinu. 

Óheimilt er að taka próf á öðrum stað en í grunnskóla. Vísað er á kaflann um sérstök stuðningsúrræði vegna nemenda sem þurfa sérstaka aðstoð við próftöku.

4.12 Hjálpargögn í prófi

Nemendur mega mæta með eigin reiknivél í stærðfræðipróf eða nýta reiknivél sem skólinn útvegar þeim. Auk þess er hægt að nota innbyggða reiknivél í prófakerfinu. Þess skal gætt að símar séu ekki nýttir í þessum tilgangi. Nota má forritanlegar reiknivélar með því skilyrði að þær séu endurræstar bæði fyrir og eftir próf. Athuga þarf að í stærðfræðiprófi 4. og 7. bekkjar er notkun reiknivéla óheimil í 1. hluta og fá nemendur reiknivélar að honum loknum. 

Engin dæmi verða á prófi sem reyna á notkun annarra hjálpargagna eins og reglustiku, gráðuboga eða hringfara. Þurfa nemendur því ekki að koma með þessi hjálpartæki í próf. Nemendur 9. bekkjar fá formúlublöð í stærðfræðiprófi. 

Nemendum er heimilt að nota rissblöð í prófunum en skóli ber ábyrgð á að þeim sé eytt að loknu prófi.

4.13 Viðbragðsáætlun skóla

Skólar skulu undirbúa vel fyrirlögn prófa. Skólar eru hvattir til að fylgja gátlista um undirbúning prófa sem Menntamálastofnun hefur útbúið í samráði við skólastjórnendur. Ennfremur er mikilvægt að skólar geri viðbragðsáætlun þar sem útfærð eru viðbrögð við hvers konar vanda sem upp getur komið í fyrirlögn prófanna. Í viðbragðsáætlun er nauðsynlegt að útfæra hvernig hlúa skal að nemendum við slíkar aðstæður. Eins þarf að útfæra viðbrögð við rafmagnsleysi, rofi á nettengingu, bilun í prófakerfi eða öðrum sambærilegum vanda.

4.14 Trúnaður vegna samræmdra könnunarprófa

Starfsmenn skóla eru bundnir trúnaði um samræmd könnunarpróf. Það er óheimilt að taka myndir af prófatriðum á skjá eða afrita prófgögn með öðrum hætti.

Þá er vísað til lagaákvæða um persónuvernd, meðferð trúnaðarupplýsinga og annarra lagaákvæða er snúa að framkvæmd prófa og velferð nemenda.

<<Fyrri kafli

Næsti kafli>>

Efnisyfirlit